Tác giả

Phạm Văn Thuận
        Lớp : Điện tử 7 -K55, Viện Điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội
        Firmware Engineer tại Active-Semi Việt Nam
        Email : phthuanbk55@gmail.com
        Facebook : https://www.facebook.com/thuan.pham.1671

No comments:

Post a Comment

END COMMENT FACEBOOK-->