Friday, August 8, 2014

Bài 4.(Học MSP430 qua ví dụ) Đồng hồ số - Tạo menu,viết các hàm chức năng

1.Sử dụng ADC
1.1.Khởi tạo,đọc ADC

Thông thường chúng ta sử dụng GPIO cho chức năng nút bấm,tuy nhiên trong project này chúng ta sử dụng 1 ADC để nhận nhiều nút bấm thông qua phân áp khác nhau chu từng nút.

Trước hết cần download bộ thư viện ADC.h tại đây .Các bạn nên đọc lại Tutorial ADC10 của MSP430.Bắt đầu là khởi tạo Module ADC10.Chúng ta sẽ dùng điện áp tham chiếu VCC, nên khai báo hàm ADC10_Init(VCC); .Vì trong mạch không có điện trở treo trên chân P1.4 và P1.5 nên cần cài đặt điện trở nội kéo lên trên các chân này.


END COMMENT FACEBOOK-->