MSP430 Library

Nhấn vào link để download các thư viện mà bạn cần,code đã được tối ưu hóa và cập nhật thường xuyên
Thư viện cơ bản
  • Template version 1.0 - Chuẩn file viết code
  • mymath.h version 1.0 - Thư viện một số hàm toán học giản lược
  • LCD16x2.h version 1.0 - Thư viện màn hình LCD16x2,chi tiết xem tại đây .
  • Switch.h version 1.0 - Thư viện nút bấm,nguyên lý hoạt động xem tại đây .
  • LCD_5110.h version 1.0 - Thư viện màn hình LCD_Nokia5110,chi tiết xem tại đây .
  • Project_GLCD version 1.0 - Thư viện và code mẫu giao tiếp GLCD128x64
Dòng MSP430x2xx
  • Clock.h version 1.0 
  • UART.h version 1.0 - Thư viên UART_USCI ,chi tiết xem tại đây .
  • ADC10.h version 1.0 - Thư viện ADC 10bit,chi tiết xem tại đây .
  • Flash.h version 1.0 - Thư viện bộ nhớ dữ liệu,chi tiết xem tại đây .
  • I2C_USCI.h version 1.0 
Dòng MSP430x5xx
  • UCS.h version 1.0 - Thư viện cài đặt xung giữ nhịp cho VĐK,xem chi tiết tại đây
  • UART.h version 1.0 - Thư viện UART,gần giống của các dòng khác,chỉ khác ở tên một số thanh ghi,và thêm chức năng IrDA.
Dòng MSP430x6xx
  • UCS.h version 1.0 - Thư viện cài đặt xung giữ nhịp cho VĐK,xem chi tiết tại đây
  • UART.h version 1.0 - Thư viện UART,gần giống của các dòng khác,chỉ khác ở tên một số thanh ghi,và thêm chức năng IrDA.

    No comments:

    Post a Comment

    END COMMENT FACEBOOK-->